Raportul prefectului Constanței pe anul 2015

Prefectul Judeţului Constanţa, Ion Constantin, a prezentat vineri bilanţul activităţii Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în anul 2015. Şedinţa s-a desfăşurat în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ Constanţa în prezenţa primarilor localităţilor din judeţ şi a reprezentanţilor serviciilor publice deconcentrate.

Potrivit Instituției Prefectului, printre obiectivele pe anul trecut s-au regăsit creşterea gradului de infomare a prefectului cu privire la actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, verificate; monitorizarea modului de realizare în judeţ a măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sau monitorizarea regimului juridic al autonomiei locale.

În cursul anului 2015, Serviciul Juridic – Achiziţii din cadrul Instituţiei Prefectului – judetul Constanta, a înregistrat un număr de 40.299 acte administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale, Consiliul Judeţean Constanţa şi primari. Actele administrative transmise au fost înregistrate şi arhivate, conform normelor interne stabilite prin procedurile ce descriu activitatea tutelei administrative exectitate de prefect prin structurile de specialitate ale instituţiei prefectului. Din totalul de 40.299 acte administrative transmise Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, 8.391 au fost hotărâri adoptate de către consiliile locale, 429 au fost hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Constanţa şi 31.479 au fost dispoziţii emise de către primari. Urmare a evidenţierii actelor descrise mai sus şi exercitării controlului de legalitate, au fost formulate un număr de 129 de sesizări motivate, notificări, ce au avut ca obiect revocarea unor acte administrative adoptate sau emise de reprezentanţii administraţiei publice locale. Sesizările au fost adresate consiliilor locale emitente a actelor administrative considerate nelegale, solicitându-se astfel reanalizarea acestora. Pentru un număr de 36 de notificări consiliile locale, prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale, au luat act de criticile formulate ce vizau legalitatea hotărârilor de consiliu local şi s-au luat măsuri de intrare în legalitate în sensul completării în mod corespunzător sau revocării acestora.Rezultatul demersurilor întreprinse au fost, de asemenea, înregistrate şi evidenţiate.

În cursul anului 2015 au fost emise de către Prefectul judeţului Constanţa un număr de 829 de ordine, în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare. Toate actele administrative astfel emise au primit viza de legalitate, viză de legalitate ce a avut la bază verificarea, din punct de vedere al legalităţii actele întocmite. Ordinele au fost înregistrate în Registrul special de Ordine şi arhivate în mod corespunzător. Din totalul de 829 de ordine ale prefectului emise în cursul anului 2015, 624 ordine au rezultat în urma desfășurării activității de verificare a legalităţii actelor şi contencios administrativ.

În cursul anului 2015 au fost formulate 18 de acţiuni în baza Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Aceste acţiuni au fost formulate în contradictoriu cu Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa – Serviciul Public Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor.

În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în materia fondului funciar, au fost înregistrate un număr de 281 de acţiuni ce au avut ca obiect legilor fondului funciar şi în care Comisia Judeţeană Constanţa pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor este parte.

Comisia de Dialog Social constituită la nivelul judeţului Constanţa funcţionează în baza OP 400/27.08.2015, în conformitate cu Legea nr. 62/2011 Legea Dialogului social. În anul 2015 CDS a avut un număr de 10 întâlniri, convocate la solicitarea partenerilor sociali sau la iniţiava Instituţiei Prefectului, pentru dezbaterea unor modificări legislative sau a unor teme de interes local sau naţional. Temele supuse discuţiilor au fost cuprinse într-un program orientativ care a fost supus spre aprobare membrilor comisiei în prima şedinţă din acest an. Tot atunci, s-a stabilit de comun acord ca întâlnirile să se desfăşoare în ultima săptămână a fiecărei luni, iar ordinea de zi să poate fi suplimentată la solicitarea organizaţiilor membre, în funcţie de problemele apărute la momentul respectiv.

Pe parcursul anului 2015 au fost convocate şi s-au desfăşurat 10 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din care 2 ordinare şi 8 extraordinare în cadrul cărora au fost supuse analizei şi aprobării 18 teme.

Raportul complet al Instituției Prefectului pentru anul trecut este disponibil AICI!

Comentează articolul!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*